Gofteman-e Naslha Language Center

Gofteman-e Naslha Language Center
***به محفل گرم زبان خوش آمدید*** 
قالب وبلاگ
نویسندگان

Hi there dears.for a long time I was looking for a reference which master the students and learners of English in every kind of  aspects .this WEBLOG helps learners develops a lifelong interest in English materials such as vocabulary , grammar, speech, idiom and etc. It is suitable for all kinds of learners of English.. I warmly thank my brilliant brother Ali Kouchaki who commented on different issues. Feedback from you  enable us adapt this WEBLOG to the needs of today's diverse learners population.I welcome suggestions for improvement.To all of you ,I give many thanks 

Regards

Ghasem kouchaki


[ پنجشنبه 15 دی 1390 ] [ 07:01 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
استرس (stress) در زبان انگلیسی

در بیشتر دیکشنریها برای نشان دادن استرس (stress) از علامت ‘ استفاده می‌کنند. گاهی هم از حروف بزرگ استفاده می‌شود. به عنوان مثال به کلمه‌های زیر دقت کنید:

magazine /, ‘/

letter /’/

در کلمه اول استرس روی سیلاب (یا بخش) سوم (-zine) و در کلمه دوم روی سیلاب اول (-let) قرار دارد.

هر کلمه انگلیسی که دارای دو یا چند سیلاب باشد، حتماً دارای یک سیلاب استرس دار نیز می‌باشد:

‘yellow (= YEL + low)

sham’poo (= sham + POO)

com’puter (= com + PU + ter)

تغییر استرس کلمات

بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی به دو صورت اسم و فعل (هر دو) به کار می‌روند. تلفظ بسیاری از این نوع کلمات، چه به صورت اسم به کار روند و چه به صورت فعل همیشه یکسان است. مثلاً در کلمه sur’prise که هم به معنی «غافلگیری» و هم به معنی «غافلگیر کردن» می‌باشد، استرس همواره روی سیلاب دوم -   prise  قرار دارد.

اما بعضی از این کلمات دو حالتی، اسم و فعل هر کدام – از لحاظ محل قرار گیری استرس – تلفظی متفاوت دارند. مهمترین این کلمات در جدول زیر آورده شده‌اند:

اسم
فعل
معنی

‘conduct رهبری                            
con’duct
– رهبری کردن

‘conflict                         زد و خورد
con’flict
- زد و خورد کردن

‘decrease                              کاهش
de’crease
– کاهش یافتن

‘contest رقابت                                
con’test
– رقابت کردن

‘contrast فرق                              
con’trast
– فرق داشتن

‘escort نگهبان                                
e’scort
– نگهبانی کردن

‘export                                 صدور
ex’port
– صادر کردن

‘import                                   ورود
im’port
– وارد کردن

‘increase افزایش                            
in’crease
– افزایش یافتن

‘insult توهین                                
in’sult
– توهین کردن

‘permit                                   اجازه
per’mit
– اجازه دادن

‘present                                  هدیه
pre’sent
– هدیه دادن

‘progress پیشرفت                          
pro’gress
– پیشرفت کردن

‘protest اعتراض                            
pro’test
– اعتراض کردن

‘rebel شورش                                  
re’bel
– شورش کردن

‘record ثبت                                  
re’cord
– ثبت کردن

‘suspect مظنون                              
sus’pect
– مظنون بودن

‘transfer                                 انتقال
trans’fer
– انتقال دادن

‘transport                        حمل و نقل
trans’port
– حمل کردن

‘upset واژگونی                              
up’set
– واژگون کردنقواعد Stressدر زبان انگلیسی:

تكیه /فشار معمولا در بخشی از كلمه وارد می شود و با علامت( ') نشان داده می شود.

1-      معمولا در اسامی دو بخشی و سه بخشی تكیه روی سیلاب اول است.

2-      در فعل ها تكیه در بخش دوم كه ریشه است قرار دارد.

3-      معمولا پسوند ها وپیشوند ها تكیه ندارند وفشار صوتی روی ریشه ی كلمه است.

4-      در ضمایر self همیشه تكیه روی سیلاب دوم (self) قرار دارد. My'self  -your'self  

5-      در اسامی خویشاوندی تكیه روی بخش اول قرار دارد.   brother' 

6-      در كلماتی كه به tion ختم می شوند تكیه روی سیلاب ماقبل آخر خواهد بود.

7-      در كلمه های دو بخشی كه بخش اول آن ها حروف a یا o باشد و این حروف اِ تلفظ شوند تكیه روی بخش دوم است.   A'nother  - to'gether  

8-      در اسامی مركب تكیه روی بخش اول است.   classroom    'grandfather'    

9-      در اسم ها تكیه روی بخش اول است.    Denmark'  

10-  هركلامه ای كه با tele  شروع شود تكیه روی tele  خواهد بود.   telephone'   

11-  دراسامی هفته تكیه روی بخش اول است.Sunday' 

12-  در اعدادی كه با (teen) شروع می شوند تكیه روی  teen می باشد   eigh'teen  

13-  دركلماتی كه به (ness) ختم می شوند تكیه روی  ness  می باشد.  Chi'nese  

14-  هرگاه بخشی از كلمه دارای صدای اِ كوتاه باشد آن بخش دارای تكیه نخواهد بود.    Ja'pan

 طبقه بندی: چند نکته در مورد فشار سیلاب کلمات در جمله،
[ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ 03:34 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]

جمله سازی

اگر بخواهیم به طور  کلی بیان کنیم ساختار انگلیسی نسبت به ساخار فارسی دارای شباهت هایی است .شما این اصل کلی را به خاطر داشته باشید که در زبان انگلیسی فعل بعد از فاعل می آید.همین! برای مثال به جمله ی زیر نگاه کنید که کوتاه ترین جمله انگلیسی می باشد.                   من هستم.                               .  I    amدقت کنید که در این جمله (( I )) فاعل می باشد و ((am )) فعل جمله می باشد.ارایه دادن یک ساختار کلی برای یادگیری جمله سازی در زبان انگلیسی کاری اشتباه است شما کافی است به تجزیه چند جمله بپردازید خواهید دید که پس از مدتی با ساختار جملات آشنا خواهید شد.برای اینکه این کار را بهتر انجام دهید اجزای یک جمله را برای شما توضیح می دهم.

فاعل:در زبان انگلیسی به آن subject (( سابجکت)) می گویند.شامل هر کننده ی کاری می شود می تواند اسم انسان باشد تا حیوانات و اشیا.به طور کلی هم جانداران و هم موارد بی جان  شامل فاعل هستند.

نکته: این را به خاطر بسپارید که همانند فارسی می توانیم به جای فاعل از ضمیر که در انگلیسی به آن      pronoun  (( پرونون)) گویند.ضمایر اینها هستند.زیاد نیستند نگاه کنید.

                                                                    

من    I

تو،شما YOU 

اوHE     و   SHE    

ما           WE 

ایشان یا آنها    THEY

 

نکته 1:همانطور که می بینید ضمیر YOU  دارای دو معنی می باشد .چه به یک   نفر مربوط باشد و چه به بیش از یک نفر هر دو بر خلاف فارسی با یک ضمیر می آیند یعنی YOU. 

نکته 2: اگر به ضمیر او نگاه کنید دارای دو کلمه می باشد.این خیلی راحت است، اگر به یک مرد یا پسر اشاره کردید از HE استفاده کنید.و اگر به یک زن یا دختر اشاره کردید از SHE استفاده کنید.

فعل: می دانید فعل چیست(VERB)؟ خیلی راحت به شما می گم همانطور که میز نقش اسم دارد،تلفن کردن هم برای مثال نقش فعل دارد.می خواهم این رو بگم که باید اول کلمه را معنی کنید بعد با توجه به معنی آن نقش آن را تعین کنید.اما ،اما باید دقت کنیم که فعل در انگلیسی دارای انواع مختلفی است.

فعل کمکی:فعلی که به فعل اصلی کمک کند فعل کمکی گویند.می خواهید برایتان مثال فارسی بزنم .به فعل (( خواهم  رفت)) نگاه کنید. (( خواهم)) فعل کمکی است و ((رفت)) فعل اصلی . اما از کجا بفهمیم که فعل کمکی چیست.از دو راه  .    1)از طریق معنی     2) فعل کمکی قبل از فعل اصلی می آید

حواستان باشد که تعداد کمی فعل دیگر است که کم کم یاد می گیریم .

مفعول: مفعول را در زبان فارسی با حرف ((را)) میشناسیم.اما در زبان انگلیسی این طور نیست.مفعول اسمی است که بعد از فعل اصلی می آید.مثال:                                  I     drive     a    car   که اگر بخواهیم آن را معنی کنیم این طور میشود.((  من  یک ماشین را می رانم)).نگاه کنید a   car  اسمی است که بعد از فعل اصلی(drive) آمده است و موقع ترجمه آن را با حرف((را)) آوردیم.

نکته : باید این را هم اضافه کنم که همانطور که فاعل ها ضمیر دارند.مفعول ها هم ضمیر دارند که به آن ضمیر مفعولی می گویند آنها را با معنی برای شما نشان می دهم.

من را،به من     me

شما را،تو را    your

او را ،به اوhim /her  

ما را،به ما     us 

آنها را ،به آنها them

 

 تذکر 1:himضمیر مفعولی برای مفعول های مرد و پسر است و her ضمیر مفعولی برای مفعول های زن و دختر است.

 قید: به قید adverb(( ادورب)) گویند که دارای انواعی است که با معنی کردن آنها می توانید آنها را بفهمید.مثل قید زمان،قید مکان،قید حالت و قید تکرار.قید معمولا" در آخر جملات می آید.اما دقت کنید که قید مکان قبل از قید زمان می آید.

به  مثال زیر دقت کنید و فقت به نقش کلمات نگاه کنید تا با ترتیب درست کلمات در زبان انگلیسی آشنا شوید.

                                                                                          Reza  play  football  at  school  every  day

در این جمله Reza فاعل ،play((بازی می کند))فعل اصلی،football ((فوتبال را)) مفعول،at school ((در مدرسه)) قید مکان،every day (( هر روز)) قید زمان می باشد.

در درس های بعدی هر جمله ای را که دیدیم  شما را با نقش آن کلمات آشنا می کنیم.با ما همراه باشید.
طبقه بندی: جمله سازی در انگلیسی،
[ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]

 

تست وازه زبان انگلیسی

TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 1

Q1 v. to appraise; to judge the worth or quality; to assess; to gauge

(a) grow (b) charge (c) title (d) evaluate

Q2 n. bars of gold; bars of silver

(a) downsizing (b) bullion (c) shop (d) documentation

Q3 v. to select; to prefer; to pick; to make a choice

(a) associate (b) choose (c) disagree (d) go after

Q4 n. manner of acting; conduct

(a) offing (b) good (c) behavio(u)r (d) collaboration

Q5 n. purchase; sale; acquisition

(a) procurement (b) postage (c) notice (d) resistance

Q6 v. to arrange in groups; to classify; to sort; to structure

(a) facilitate (b) concoct (c) categorize (d) oversee

Q7 n. function; utilization; benefit; advantage; consumption

(a) strength (b) overhead (c) token (d) use

Q8 v. to publish; to distribute; to circulate; to emit

(a) emerge (b) put up with (c) issue (d) penalize

Q9 n. blunder; fault; error

(a) mistake (b) momentum (c) institute (d) retirementادامه مطلب

طبقه بندی: تست وازه گان انگلیسی،
[ شنبه 18 خرداد 1392 ] [ 05:25 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
How to Be a More Lovable Person

چگونه آدم دوست داشتنی تری باشیم


Be a nicer person. So simple and easy. Great, that doesn't help much, or does it? It may seem so obvious, but are you nice to people? You may assume you are. It's easy for anyone to just assume this. It's not like someone wakes up, and decides I am going to be bad to people just for the heck of it. Truly think about how you act to others in general. Do you tend to be rude, impatient, inconsiderate, or not think how others feel, think, or what they say? How do you generally act toward others? Sometimes being shy easily gets mistaken for being rude, or not being very nice. I know it's not real fair, but it's easy for a lot of people to assume. Learn to understand and relate to what others think. That's a better way to evaluate how you've treated them. That's what I've learn to do and it works. Sometimes I've not been very nice to people, when I truly didn't mean to be.

آدم مودب تری باشید.خیلی ساده وراحت باشید.سوال مهم این است،آیا زیاد به دیگران کمک می کنید یا نه؟ممکن است این موضوع خیلی مشهود بنظر برسد ولی آیا درنزد مردم دوست داشتنی هستید؟ممکن است پیش خودتان تصور کنید که دوست داشتنی هستید.پی بردن به این موضوع ، فقط برای کسی که پیش خود تصور می کند دوست داشتنی است، آسان است.این دوست داشتنی بودن نیست که شخصی از خواب بیدار شود وتصمیم بگیرد که: من می خواهم بامردم بد باشم، فقط برای اینکه آنها از این موضوع حساب ببرند.درباره چگونگی رفتارتان در جمع،صادقانه فکر کنید.آیا دوست دارید که خشن باشید،آیا مایل اید بداخلاق و بی ملاحظه باشید ، یا نه، فکر می کنید که دیگران نسبت به شما چه فکری می کنند ؟فکر می کنید نسبت به شما چه احساسی دارند و چه چیز پشت سر شما می گویند؟معمولن بادیگران چطور رفتارمی کنید؟گاهی اوقات به آسانی خجالتی بودن با خام بودن ویا نه با خیلی مودب بودن اشتباه گرفته می شود.من می دانم که خجالتی بودن زیبایی واقعی نیست،زیرا تصورش برای بسیاری از مردم آسان است.آگاه شویدکه دیگران به چه چیزی فکر می کنندو آن را برای خودتان بازگو کنید.این بهترین روشی است که متوجه شوید با دیگران چه رفتاری داشته اید.این چیزیست که یاد گرفته ام انجامش دهم واین روش موثر است.گاهی اوقات،وقتی که صادقانه می خواستم که برای مردم دوست داشتنی باشم ، خیلی دوست داشتنی نبوده ام.

ادامه مطلب

طبقه بندی: چگونه آدم دوست داشتنی باشیم(به انگلیسی)،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 11:37 ق.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]

It’s no use trying to talk to him, his mind is made up

صحبت کردن با او دیگه فایده نداره،تصمیمش را گرفته.

Tell me the truth for once in your life

یک بارهم که شده تو طول عمرت راست بگو.

Truth hurts, doesn’t it

حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

Haven’t you finished it

هنوز تمومش نکردی؟

I’m working on it

دارم روی اون کارمیکنم

Don’t eavesdrop on my conversation

یواشکی به صحبت های من گوش نکن(گوش وانساء)

Don’t use that tone of voice with me

اینجوری با من صحبت نکن(بااین لحن با من صحبت نکن)

This is way over my head

عقلم دیگه قد نمی ده(این دیگه از عقل من خارجه)

Let me speak frankly

اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind

عقلتو از دست داده ای؟

Have you gone mad

خل شدی؟

Are you crazy

دیوانه ای؟

Are you nuts

خل ای؟

Watch your mouth

حرف دهنتو بفهم!

You better hush

تو بهتره ساکت باشی.

You want to disgrace me

تو می خواهی آبروی مرا ببری.

Why are you so uptight

چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

طبقه بندی: جملات عامیانه(slang) در انگلیسی،
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 04:24 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]

The heart of the matter

جان کلام

Heaven forbid

خدا نکند

It is heaven"s will

خواست خداست

... Heart and soul

با دل و جان- با تمام قوا

Don"t put the blame on me

کاسه کوزه رو سر من نشکن


to leave someone in the lurch

کاشتن کسی

To steer a middle course

کج دار مریز رفتار کن

To give it an appearance

کلاه شرعی گذاشتن

He didn"t turn a hair

ککش هم نگزید


We shall fall out

کلاهمون تو هم میره


Black head

کله پوک


I am your humble

کوچیک شما هستم

All joking apart

از شوخی گذشته


I paid dear for it

برام گرون تموم شد


I could kick myself for doing it

گردنم بشکنه که این کار رو کردم


To act as a bully

گردن کلفتی کردن


A wolf in sheep"s clothing

گرگ در لباس میش


He wouldn"t hear it

گوشش به این حرفا بدهکار نیست


Appearances are deceptive

گول ظاهر رو نباید خورد


Keep the wolf from the door

گلیم خود رو از آب کشیدن


To set the fox to watch geese

گوشت رو به دست گربه سپردن


Not to overtake someone

بگرد کسی نرسیدن


My blood will be on your head

خون من به گردن شما
طبقه بندی: اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی،
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 04:12 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
"ماهی" در اصطلاحات انگلیسی

1- There's something fishy about this: "این موضوع بو داره"، این موضوع مشکوک به نظر می رسد
2- A big fish in a small pond: به فردی اطلاق می شود که قابلیت های زیاد او بلااستفاده مانده و این وضعیت باعث کلافگی و یاس او شده است
3- A fish out of water: به فردی اطلاق می شود که توانایی انجام کاری را که به او داده شده ندارد و سردرگم استطبقه بندی: کاربرد کلمات در اصطلاحات انگلیسی،
[ پنجشنبه 15 فروردین 1392 ] [ 05:42 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
"اسب" در اصطلاحات انگلیسی
1- To eat like a horse: پرخوری بی اندازه، به اندازه زیاد غذا خوردن
2- Straight from a horse's mouth: شنیدن موضوعی از یک منبع موثق
3- To flog a dead horse: "به اسب مرده لگد نمی زنند"، آدم بدبخت را نباید بیشتر آزار دادطبقه بندی: کاربرد کلمات در اصطلاحات انگلیسی،
[ پنجشنبه 15 فروردین 1392 ] [ 05:42 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
"پرنده" در اصطلاحات انگلیسی

1- Birdbrain: ابله، تهی مغز
2- To have a bird's eye view: روشن تر شدن یک موضوع وقتی از آن فاصله می گیریم
3- A little bird told me: "کلاغه برای من خبر آورد"، مطلع بودن از خبری بدون افشای منبع آنطبقه بندی: کاربرد کلمات در اصطلاحات انگلیسی،
[ پنجشنبه 15 فروردین 1392 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
"خوک" در اصطلاحات انگلیسی

1- Pigs might fly: وقوع اتفاقی غیرممکن مثل پرواز یک حیوان چهارپا (خوک)
2- This place is a pigsty: (مکان) کثیف و ریخت و پاش، "اتاقش مثل طویله یا خوکدونی است"
3- To make a pig's ear of something: کاری را خیلی بد انجام دادنطبقه بندی: کاربرد کلمات در اصطلاحات انگلیسی،
[ پنجشنبه 15 فروردین 1392 ] [ 05:40 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 13 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

  • خوشنویسان
  • بلاگ اسکای
  • ضایعات
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو