تبلیغات
Gofteman-e Naslha Language Center

Gofteman-e Naslha Language Center
***به محفل گرم زبان خوش آمدید*** 
قالب وبلاگ
نویسندگان

از امروز سعی میکنم به صورت روزانه مطالبی را در باب گرامر زبان انگلیسی در وبلاگ قرار دهم.

اولین سری از این پستها به بررسی مطالب مربوط به Modifier میپردازیم. توجه داشته باشید که در هر مبحث من دو مثال برای شما آورده ام که مورد داخل پرانتز غلط است و صرفا برای مقایسه با مورد درست آورده شده است. البته مورد غلط با عبارت Wrong کاملا مشخص است. خواهشمند میکنم بعد از مطالعه هر بخش در یک جمله نظرتون را به من اطلاع دهید تا مطالب بر اساس نظرات شما بهتر و بهتر شود.

 

نکته 1 : مصدر (Infinitive) شکل ساده فعل است با to. بیاد داشته باشید که بین شکل ساده فعل و to هیچگاه قید بکار نبرید.

They have decided to repeat the directions carefully again.

نکته 2: قیود زیر میبایستی تا حد امکان به فعل یا صفتی که در حال تعریف آن هستند، نزدیک باشند.

این قیدها عبارتند از: only, just, nearly, hardly, almost, scarcely, really…

We have only four hours to finish this. (Wrong: we only have four hours to finish this.)

She wants to take just one class. (Wrong: she just wants to take one class.)

To make him happy would be really impossible. (Wrong: to really make him happy would be impossible)

 همانطور که میبینید و مشخص است در مورد اول قید only فعل have را تعریف میکند و بنابراین بایستی به فعل نزدیک باشد و در مورد دوم قید just در مورد class است پس به کلمه class هم نزدیک است.

نکته 3: این نکته بسیار مهم است و در کمکور سراسری همیشه مورد سوال قرار گرفته است. همیشه بیاد داشته باشید که فاعل جمله اصلی بایستی با جمله واره ابتدایی یکسان باشد. به عبارت دیگر جمله واره ابتدایی فاعل جمله اصلی را مورد تعریف قرار میدهد. در انگلیسی به این موضوع dangling modifier گویند. به مثالهای زیر توجه کنید تا موضوع بهتر روشن شود:

Looking at his watch, Mr.Jones got up and left.

در جمله فوق Looking at his watch, به عنوان جمله واره ابتدایی شناخته میشود و Mr.Jones فاعل جمله اصلی است. حال میبینید که فاعل هر دو جمله یکسان است.

Who looked at his watch? Mr.Jones

Who got up and left?          Mr.Jones

و یا در جمله زیر John  فاعل هر دو جمله ابتدایی و جمله اصلی است:

Compared to his father, John is a tall man.

در کنکور سراسری معمولا فاعل دو جمله با هم یکسان نیست و همین نکته سوال است.

Running home from school, I was bitten by a dog.

(Wrong: Running home from school, a dog bit me.)

 در مثال فوق میبینید که برای یکسان نمودن فاعل در جمله واره ابتدایی و جمله اصلی، جمله اصلی مجهول شده است.

به مثالهای بیشتر توجه کنید:

When only a child, I was taken to the circus by my father.

(Wrong: When only a child, my father took me to the circus.)

 

Having hidden the key in his pocket, George left the room.

(Wrong: hidden in his pocket, George left the room with the key.)

 

To understand the directions, one must read them carefully.

(Wrong: to understand the directions, they must be read carefully.)

 

 

نکته 4: بعد از افعال حسی معمولا صفت بکار میرود. در کنکور سراسری بعد از افعال حسی قید بکار برده میشود که غلط است:

صفتهایی که بعد از افعال حسی بکار برده میشود را Predicate Adjectives گویند.

افعال حسی: feel, look, seem, appear, taste, smell, sound,…

The soup smells delicious.

The loud music sound bad to me.

 

نکته 5: میدانیم که دو اسم که پشت سر هم بکار رود میتوانند بعنوان صفت و موصوفف باشد یعنی اسم اول برای اسم دوم صفت است:

You are all language students.

حال نکات مهم این مطلب این است که:

هرگاه اسمی بعنوان صفت برای اسم دیگری بکار رود حالت جمع یا ملکی ندارد.

He is taking some history classes this semester.

(Wrong: He is taking some histories classes this semester.)

 

John turned in his term paper this morning.

(Wrong: John turned in his term’s paper this morning.)

 

نکته 7: قیود few, fewer, fewest, many همیشه بعد از اینها یک اسم جمع قابل شمارش می آید.

Few students, fewer chapters, fewest replies,…

 

اما بعد از little, less, least, much اسم غیر قابل شمارش می آید

A little advise, less money, the least amount,….

توجه داریم که police, people, men, women , children اسم جمع هستند و news همیشه بعنوان اسم غیر قابل شمارش بکار میرود:

Little news is coming from that country.

نظر به اینکه در بعضی موارد تشخیص مفرد و جمع بودن اسامی سخت است این نکته همیشه در کنکور سراسری مورد توجه بوده است:

Bill has the…………cavities of anyone in his class. (fewest- least)

جواب : fewest

نکته 8: ما در زبان انگلیسی دو نوع عدد داریم:

Ordinal Numbers: مثلfirst, second, third, fourth, ….

Cardinal Numbers: مثل one, two, three, four,….

برای استفاده از اعداد از الگو های زیر استفاده میکنیم.

The +ordinal number+ noun ------→     the first book of the series is about verbs.

Noun+ Cardinal number -------→ book one of the series is about verbs.

توجه داریم که بهمراه اعداد cardinal حرف تعریف the بکار نمیرود.

نکته 9: شباهت و یکسان بودن در انگلیسی با الگو های زیر بیان میشود. الگوی دوم در سالهای اخیر مورد سوال بوده است.

الگوی اول: با like  یا same as

Your car is like mine.

Your car is the same as mine.

الگوی دوم: the same+ noun+ as

John is the same height as Bill.  ----    Mary is the same age as Valeria.                                                                                                                                                                      

الگوی سوم: as+ adjective+ as

John is as tall as Bill.                             Mary is as old as Valeria.

 

نکته 10: الگوهای علت و معلول یا cause and result   در کنکور کارشناسی ارشد مهم هستند. این الگوها در سالهای 80-83 مورد پرسش قرار گرفتند و اگر سوالات کنکور را در چند سال اخیر بررسی کنید حتما به این گونه سوالات برخواهید خورد.

الگوهای همراه با  SO

a)      So+ adjective+ that

He was so tired that he fell asleep.

b)     So+ adverb+ that

He reads so slowly that he can never finish his homework.

c)      So+ many/few+ count noun+ that

She had so many problems that she could not concentrate.

d)     So+ much/little+ non-countable noun+ that

They had so little interest in the project that it failed.

الوهای همراه با such

a)      Such+ adjective+ plural count noun+ that

They were such good students that they passed the TOFEL.

b)     Such+ adjective+ non-count noun+ that

It was such good cake that we asked for more.

هرگاه so   و یا such بهمراه یک اسم مفرد قابل شمارش بکار روند میتوان از دو الگوی زیر استفاده کرد:

a)      So+ adjective+ a+ singular count noun+ that

He had so bad a headache that he left early.

b)      Such+ a+ adjective+ singular count noun+ that

He had such a bad headache that he left early.

این نکته بسیار مهم است که جملات علت و معلول همیشه با so/such بیان میشود و هیچگاه در این جملات از too/as استفاده نمیشود.

نکته 11: no  صفتی است که عدم وجود چیزی را نشان میدهد:   verb+ no+ noun                                    

There is no chair.

He has no passport.

اما none ضمیریست که بمعنای not any  و not one   است. زمانی ما از none استفاده میکنیم که اسمی را که none جانشین آن شده، قبلا تکرار شده باشد.

The children ate all the cookies. When I arrived, there were none.(none=no cookies)

They asked me to contribute some money but I had none.(none=no money)

 

نکته 12: افعال تمنایی: بعد از افعال زیر فعل دوم حتما بصورت ساده بکار میرود و برای منفی کردن آنها نیز هیچگاه از don’t استفاده نمی شود.

Demand                 recommend                 be necessary                insist                urge      

Be required                   require                       advise           be essential       suggest

Request                       be important                                                                                                   

The doctor recommended that he have surgery.

I suggest the he be ready on time.

The weatherman suggested that people not use highway 7.

The instructions ask that we not use a red pen.

 

نکته 13: آرزوی حال با فعل زمان گذشته بیان میشود:

John wishes that he had 1000$. (but he doesn’t)

Mary wishes that he lived in New York. (but she doesn’t)

همیشه در الگوی wish  بجای was  از were استفاده میکنیم:

He has often wished that he were older. (but he ‘s not)

I often wish that I were in Hawaii. ( but I’m not)

آرزوهای زمان گذشته با ماضی بعید بیان میشوند:

Ali wishes that he had studied more. ( but he didn’t)

They wish that they had gotten married before she went to Africa. ( but they didn’t)

 

نکته 14:   جملات شرطی نیز از سوالات مهم آزمون سراسری هستند. بطور کلی ما دو نوع جمله شرطی داریم: جمله شرطی واقعی و جمله شرطی غیر واقعی

جملات شرطی واقعی برای موقعیتهای واقعی بکار میرود و در این حالت در جمله شرط فعل زمان حال و در جمله جواب شرط فعل زمان آینده بکار میرود.

If he comes to school, I will give him your massage.

جملات شرطی غیرواقعی برای موقعیتهای غیر واقعی و غیر ممکن بکار میرود. این گونه جملات بر دو نوع هستند:

1-     اگر جمله شرطی برای زمان حال باشد در جمله شرط فعل زمان گذشته و در جمله جواب شرط یکی از افعال ناقص would, could, should,… همراه با فعل ساده بکار میرود.

If he studied, he could get good grades. ( he doesn’t study)

If he came to school, I would give him your massage. (he doesn’t come to school)

2-     اما اگر جمله شرطی برای زمان گذشته باشد در این حالت ما در جمله شرط ماضی بعید و در جواب شرط افعال ناقص would, could, should,… همراه با have و قسمت سوم بکار میروند.

If he had come to school, I would have given him your massage. (he didn’t come)

 

در حالت کلی هیچگاه would د ر if clause بکار نمیرود.

 

نکته 15: فعل دوم و نوع و حالت آن نیز در آزمون همیشه یکی دو سوال را بخود اخصاص میدهد.

بعد از افعال زیر فعل دوم بلافاصله و با to می آید:

Agree                 forbid                          mean                           care                             forget

Offer                decide                         hope                            plan                             deserve

Intend                    pretend                    fail                               learn                refuse

They deserve to be promoted.

He hope to see them again.

بعد از افعال زیر فعل دوم بلافاصله و با ing می آید:

Admit           deny           postpone             appreciate           enjoy

Practice        avoid        finish                  stop             cannot help

Keep                suggest            consider

She enjoyed meeting them.

I have never considered quitting my job.

 توجه داشته باشیم که سه فعل زیر با حرف اضافه to  بکار میروند و فعل بعد از آنها ing  دارد:

Be accustomed to – be opposed to – be used to

She was not used to living in a dormitory.

She used to smoke.

به تفاوت ساختار used to در دو جمله فوق توجه نمایید..

 

گرامر  انگلیسی بخش ۱ اسم(الف )

بخش اول

 

(اسم  ( Noun

قسمت الف 

تعریف : اسم کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز . شخص و یا مکان بکار می رود

مثال :

Book - Ali – Home – Ahmad – Helena – Mother – Tatiana – Michael …

 

بعضی از اسامی در زبان انگلیسی مرکب (Compound Noun ) هستند مثل :

Note + book                                 Tea + pot

Work + man                                 Step + mother

Coal + mine                                 Address + book     

 

(انواع اسمها  Kinds of Nouns  )

 

در زبان انگلیسی چهار نو ع هستند :

  

1.       اسم عام Common Noun

2.       اسم خاص  Proper Noun

3.       اسم معنی Abstract Noun

4.       اسم جمع Collective Noun

 

اسم عام : اسمی است که در میان عده ای از اشیاء اشخاص و مکان عمومیت داشته باشد . مثل :

Pencil                Boy                Cinema                Girl                  Desk   

 

اسم خاص : اسمی است که نام مخصوص شخص شئ   یا مکان معینی باشد مثل :

Iran                      Ali                Azadi square               Kerman shah

 

اسم معنی : اسم حالت عمل یا وضعیت را اسم معنی گویند و به خودی خود وجود ندارد و آنرا باید در وجود اشیاء یا اشخاص احساس کرد مثل :

Kindness            Pain                 Speed                        Health                     

 

اسم جمع : اسمی است که در صورت مفرد  هستند ولی در معنی به گروه و دسته دلالت می کنند مثل :

Army               Navy                   Team                    

Police              Class                  Crowd

 

این اسامی را معمولا با فعل مفرد به کار می برند ولی بعضی از آنها  با فعل جمع همراهند . مثل :

اسم جمع همراه با فعل مفرد :

The class has an English lesson everyday.

There was a large crowd in the street.

اسم جمع همراه با فعل جمع :

There were a lot of people at the street.

The police have captured the thieves.     

 

 

اسم های قابل شمارش (Countable ) و غیر قابل شمارش (Uncountable) :

 

اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که بتوان قبل از آنها اعداد یا a   و an  به کار برد و یا بتوان آنها را جمع بست . اما اسم های غیر قابل شمارش را نمی توان با اعداد استفاده کرد یا جمع بست .

 

مثال برای اسم قابل شمارش

We have four children, three sons & a daughter.

مثال برای اسم غیر قابل شمارش

I went out to breathe in some fresh air.

 

صفات

صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکانها و ... را بیان می‌کنند. صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی اینکه با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مؤنث بطور یکسان بکار می‌رود:

a young man/woman

young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that می‌باشند که پیش از اسامی جمع به these و those تبدیل می‌شوند:

this book - those books,  that boy - those boys

مکان صفات

صفت‌ها می‌توانند در موقعیت‌ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

1- قبل از یک اسم:

a good man, an old car, the green carpet

گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

a good young man,  the beautiful green carpet

2- پس از فعل be:

 • You are beautiful.

 • She is fat.

 • The bus is late.

بجز فعل be، افعال دیگری نیز مانند seem، look، become و stay می‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

 • It looks interesting. (جالب به نظر می‌رسد.)

 • It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابی می‌شود.)

3- پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

the young جوانان

the old پیران

the dead مردگان

the English انگلیسی‌ها

(برای کسب اطلاعات بیشتر به موارد کاربرد حرف تعریف معین (the) مراجعه کنید.)

4-بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید:

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret. her past kept She
mad. me is driving The noise
lucky. myself consider I
angry. him made Her behaviour

ترتیب صفات

می‌دانیم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم می‌آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفتها معمولاً به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفت‌ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیست، اما جدول زیر به شما کمک می‌کند تا نحوه‌ی جاگیری کلی آنها را یاد بگیرید:

 

6

جنس

5

ملیت

4

رنگ

3

سن

2

اندازه

1

بیان عقیده یا احساس

 

flower     yellow     beautiful a
nurse   Indian   young   handsome that
tables wooden       big   those
cat   Persian white old     an

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قیدها

از قیدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ایـن صورت معرف (modifier) نامیده می‌شوند.

انواع قید

قیود اقسام مختلفی دارند که در اینجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قید حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

 • The children are playing happily.
  (بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)

 • Snails crawl very slowly.
  (حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قید مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • How long have you been waiting here?
  (شما چه مدتی اینجا منتظر بوده‌اید؟)

3- قید زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • You can stay with us until then.
  (تا آن موقع می‌توانید با ما بمانید)

4- قید مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • They are not really my parents.
  (آنها واقعاً والدین من نیستند)

5- قید تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • Sometimes I write to him.     
  (گاهی به او نامه می‌نویسم)

جای قیدها

سه جا یا مکان اصلی برای قیدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدایی)
 

قید فاعل عبارت فعلی + ...
Sometimes she arrives late.

2- در میانه جمله (میانی):

الف) بعد از اولین فعل معین:
 

فاعل اولین فعل معین قید بقیه عبارت فعلی + ...
She has always arrived late.

ب) پس از فعل be:
 

فاعل BE قید + ...
She is always late.

ج) اگر فعل معینی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
 

فاعل قید فعل مسندی + ...
She sometimes arrives late.

3- در انتهای عبارت (پایانی):
 

فاعل عبارت فعلی +... قید
She arrives late sometimes.

در جدول زیر متداولترین مکان قیدها در جملات نشان داده شده است:
 

نوع قید مکان قید مثال
حالت پایانی

He never drives fast.

مکان پایانی We can stay there.
زمان پایانی I'll see you tomorrow.
مقدار میانی This book is rather boring.
تکرار میانی I have never seen him before.


برای دیدن ادامه مطالب گرامری به پست ادامه مطالب گرامری در قسمت مطالب رجوع فرمایید
طبقه بندی: 'گرامر جامع انگلیسی،
[ دوشنبه 15 اسفند 1390 ] [ 11:54 ق.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

 • خوشنویسان
 • بلاگ اسکای
 • ضایعات