تبلیغات
Gofteman-e Naslha Language Center

Gofteman-e Naslha Language Center
***به محفل گرم زبان خوش آمدید*** 
قالب وبلاگ
نویسندگان
گرامر  انگلیسی بخش ۱ اسم(ب )

پسوند های اسم ساز :                         

می توانیم با استفاده از افعال اسم های معنی را بسازیم اما متاسفانه قانون خاصی وجود ندارد که نشان دهد چه پسوند ی با کدام فعل اسم را تشکیل می دهند . بعضی از پسوند های اسم ساز عبارتند از:

(Ice - ion – ment- Ence – ance – ing – al – y  ) و مثال آنها عبارتند از :

 

                                      

                              اسم                                                    فعل

(Ice)

                       

               Serve    خدمت کردن                                         Service خدمت

              Advise   نصیحت کردن                                      Advice نصیحت

                                                           (Ment)

              Improve  بهتر کردن                                           Improvement   اصلاح  

              Employ    استخدام کردن                                     Employment استخدام

                                                            (Ion) 

              Invent     اختراع کردن                                       Invention اختراع

              Educate تربیت کردن                                         Education آموزش

                                                             (Y)

             Deliver   تحویل دادن                                         Delivery تحویل

             Discover کشف کردن                                        Discovery کشف

                                                           (Ence)

             Refer   رجوع کردن                                             Reference رجوع

             Exist   وجود داشتن                                              Existence هستی

                                                          (Ance)

            Appear   ظاهر شدن                                            Appearance ظاهر

            Accept   قبول کردن                                            Acceptance پذ یرش

                                                          (Al)

            Propose   پیشنهاد کردن                                         Proposal پیشنهاد

           Arrive  وارد شدن                                                 Arrival ورود

                                                         (Ing)

            Draw   رسم کردن                                               Drawing رسم 

            Begin   شروع کردن                                            Beginning آغاز

 

نکته : بعضی از اسم های معنی از اسم عام درست می شوند . مثل :  

    

                      Child    بچه                                      Childhood بچگی

                     King     پادشاه                                   Kingship پادشاهی  

                      Fool      ابله                                       Folly   حماقت 

 

 

جمع بستن اسم ها :

اسامی را معمولا با افزودن(s) جمع می بندند

 

Book            Books        Car            Cars                      Word              Words

 

اما بعضی از اسامی به شکل دیگر جمع بسته می شوند :

 

الف : اسامی که به( o- ch – sh – ss – x - or z )  ختم می شوند با اضافه کردن( es ) در آخر اسم جمع بسته می شوند مثل :

Class           Classes                                         Dish            Dishes    

Church             Churches                                  Box             Boxes         Tomato              Tomatoes

 

ب : اسامی که به( y )  ختم می شوند که در شکل جمع( y )  حذف می شود و( ies ) در آخر اسم اضافه می شود . مثل :

 Baby            Babies       Lady           Ladies        Country          Countries

 

نکته : اگر اسمی به( y ) ختم شود و حرف قبل از( y )  یکی از حروف صدا دار باشد( y ) حذف نمی شود و آن اسم با( s ) جمع بسته می شود. مثل :

Day               Days                                 Boy               Boys 

 

ج : اسامی که به( f or fe )  ختم می شوند که  عبارتند از:

( calf , half , knife , leaf , life , loaf , self  sheaf , shelf , thief , wife , wolf  )

 

 و در شکل جمع( f or fe ) حذف می شود و در آخر اسم( ves ) اضافه می شود . مثل :

 

Wife                 Wives                            Wolf                  Wolves 

 

د : اسامی که شکل جمع آنها با شکل مفرد متفاوت است . مثل :

Foot              Feet                 Mouse            Mice          Man                Men    Woman              Women                             Tooth                  Teeth

 

 

حالت مالکیت اسم( The possessive form of Noun )

 

برای ساخت حالت مالکیت یک اسم دو راه وجود دارد .یکی استفاده از‘sو دیگری  اسم + of

 

حالت اول : s مالکیت

 

این حالت را می توان با افراد گروهی از افراد همچون شرکت ها و غیره و دیگر موجودات زنده مکانها و زمانها به کار برد .

 

1) اگر اسامی ما اسامی مفرد و یا اسامی جمع بی قاعده ( که به s ختم نمی شوند ) باشند در حالت مالکیت به انتهای آنها (‘s   ) اضافه می کنیم . مثل :

Philip‘s car           The city‘s new theatre         The college‘s administration

 

2) اگر اسامی ما اسامی جمع با قاعده باشند که به s ختم می شوند در حالت مالکیت به انتهای آنها   ( ) اضافه می کنیم . مثل :

The boys’ boots                           The companies’ difficulties   

 

3) برای ساختن حالت مالکیت در نامهایی که به s ختم می شوند می توانیم به انتهای آنها(‘) و یا(‘s)  اضافه کنیم. مثل :

It’s Derek Jones’ (or       Derek Jones’s ) new car .

 

نکته : معمولا وقتیکه معنی واضح است می توانیم اسم بعد از‘s   را حذف کنیم .

Whose hat is this?  Richard’s

 

4) هر گاه  چندین اسم در جمله پشت سر هم باشد و بخواهیم به آنها‘s  اضافه کنیم ‘s  را تنها به آخرین اسم اضافه می کنیم .

Jack and Mike’s car                         Mr. and Mrs. Smith’s house          

 

5) حالت مالکیت در اسامی مرکب به این صورت است که آخرین کلمه در اسم مرکب‘s می گیرد

 

My brother-in-law’s book   

 

حالت دوم : اسم + of

 

برای بیان مالکیت میان اشیا از این الگو استفاده می کنیم . مثل :

The roof of the room                               The name of the book

 

1) گاهی اوقات می توانیم به جای حالت بالا از ( اسم + اسم ) استفاده کنیم . مثل :

The garage door                                      The shop owner

 

2) با عبارات زیر از اسم + of  باید استفاده کرد .

 

The beginning / end / top / bottom / front / back / middle / side

 

The back of car                               the beginning of month  

 

زمان حال

 

زمان حال ساده( The simple present tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که به صورت تکرار و عادت انجام می شود .

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : اگر از مصدر افعال to را حذف کنیم و به جای آن یک فاعل بگذاریم زمان حال ساده به دست می آید و نیز با فاعل های سوم شخص مفرد (it- she- he) باید به آخر فعل یک s اضافه کنیم. مثل :

I want                                 you want                           we want

He wants                            she wants                          it wants 

 

نکته : افعالی که به (y) ختم می شوند و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد در هنگام اضافه کردن (s) باید (y) به (i) تبدیل می شود و بعد به آخر آن (es ) اضافه می کنیم . مثل :

Study                   studies                                                 try                       tries

 

نکته : فعل (have)  بی قاعده می باشد و در حالت سوم شخص به  (has) تبدیل می شود .

 

نکته : اگر در جمله زمان حال ساده  بیش از یک فعل اصلی باشد و فاعل نیز سوم شخص مفرد باشد فقط اولین فعل اصلی (s) و یا (es) می گیرد . مثل :

 He wants go.                           

 

تغییرات در جملات زمان حال ساده :

سوالی کردن : اگر در جمله زمان حال ساده فعل کمکی نباشد و فاعل نیز سوم شخص مفرد باشد فعل کمکی (does) را در اول جمله قبل از فاعل قرار می دهیم .

 

منفی کردن : می توان فعل کمکی منفی شده(does not)  را در جای افعال کمکی یعنی بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی بکار ببریم .

His mother leaves him.

Does his mother leave him?  ( سوالی )

No, his mother doesn’t leave him.    ( منفی )

 

نکته : اگر در جمله زمان حال ساده فعل کمکی نباشد و فاعل نیز سوم شخص مفرد نباشدبرای سوالی کردن فعل کمکی (do) را در اول جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. و نیز برای منفی کردن آن (do not) را در جای افعال کمکی یعنی بعد ازفاعل و قبل از فعل اصلی قرار می دهیم .

 

His sons study in the class every morning.

Do his sons study in class every morning?     ( سوالی )

No, his sons don’t study in class every morning.      ( منفی )

 

نشانه های زمان حال ساده : با توجه به قیود می توان زمان را تشخیص داد که عبارتند از:    (قید زمان +(every و وجود قیود تکرار در جمله می تواند از نشانه های زمان حال ساده باشد .

 

His sons study in the class every morning.    

Their father always advises them.

نکاتی در مورد زمان حال ساده :

 1) برای موقعیت هایی که هم اکنون وجود دارد و توصیف مواردی که همیشه درست می باشداز این زمان استفاده می کنیم . مثل :

The earth goes round the sun.

The baby wants his mother.

 

2) برای اشاره به آینده در جملات قیدی که یکی از حروف ربط زمانی مثل (after – when – before - until) را دارا می باشد به جای (will)  می توان از حال ساده استفاده کرد . مثل :

 

When you see Ali, tell him come back to home.

Don’t speak until I ask my question.

 

3) با افعل حال اغلب از زمان حال ساده استفاده می کنیم (state verbs) مثل :

He likes the party.                      She hates football.

 

بعضی از افعال حالت عبارتند از :

 

Know   ( دانستن)            look    ( به نظر رسیدن )             agree       ( موافق بودن )

Fell    ( احساس کردن )          realize     ( فهمیدن )               believe     ( باور داشتن )

      

4) اغلب برای بیان چیزهای که شنیده ایم و یا جایی دیده ایم. مثل :

This article describes why unemployment exists.

 

5) برای بیان واقعه ای در آینده که در یک برنامه رسمی مثل برنامه های سینما ویا تلویزیون و غیره  وجود دارد می توان از زمان حال ساده استفاده کرد . مثل :

The next meeting of group is on December 7th.

The bus arrives in Tehran at 09:25am.

 

 

 

 

زمان حال استمراری ( The present continuous Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که هم اکنون در حال انجام شدن است .

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی :  اگر به جملات زمان حال ساده مشتقات to be   (am – is – are)  را اضافه کنیم و نیز به آخر فعل (ing ) را اضافه کنیم این زمان به دست می آید .به این صورت :

 

Ing + فعل + (am – is – are) +فاعل

مثل :

I am going                    you are going                 ( he, she, it ) is going

We are going                you are going                 they are going

 

تغییرات در جملات زمان حال استمراری :

تغییرات در این زمان به وسیله مشتقات to be  ( am – is – are ) انجام می شود .

 

Tatiana is going to school.

Is Tatiana going to school?      ( سوالی )

No, Tatiana is not going to school.      ( منفی )

 

نشانه های زمان حال استمراری : با توجه به قیود می توان این زمان را تشخیص داد . این قیود عبارتند از :

Now – at present – at the moment – for the time being یعنی هم اکنون – حالا – در حال حاضر

The children are waiting at present.

 

نکته : افعال یک بخشی که به یک حرف بی صدا ختم می شوند و قبل ز آن حرف بی صدا یکی زحروف صدا دار باشد هنگام اضافه کردن ing آن حرف بی صدا تکرار می شود. مثل :

Run                  running                                         sit                       sitting

 

نکته : افعالی که به e  ختم می شوند هنگام اضافه کردن ing  باید e آخر آنها را حذف کنیم . فقط در فعل be این قانون استثنا می باشد . مثل :

Make            making           write             writing         be                being

 

نکته : افعالی که بیان کننده حالت یا مالکیت باشند استمرار ندارد . افعالی مانند :

To possess     داشتن                to like   دوست داشتن                  to see      دیدن

 

نکاتی در مورد زمان حال استمراری :

 

1) برای بیان اتفاقات و کارهای خاصی که قبلا شروع شده اما در زمان صحبت کردن هنوز به پایان نرسیده اند می توان از حال استمراری استفاده کرد . مثل :

The car isn’t starting again.

 

2) برای نشان دادن موقعیتی که موقتی است از زمان حال استمراری استفاده می کنیم .مثل :

She is waiting for the bus.

 

3) با فعل(have) به معنی مالکیت داشتن چیزی نمی توان از حال استمراری استفاده کرد اما معانی دیگر آن قابل استفاده است . مثل :

I have a nice car.          ( مالکیت )

I am having a good time.  ( استمرار )

 

4) از این زمان می توان برای تاکید بر اینکه یک برنامه ریزی حتمی وجود دارد استفاده کرد ولی وقتی بخواهیم در مورد مقاصد خود در آینده صحبت کنیم و برنامه ریزی دقیق وجود نداشته باشد از going to  استفاده می کنیم .

We are having a party on Monday.   ( حتمی است )

 

5) در بیان وقایعی را که ما هیچ تسلط و کنترلی بر آنها نداریم از حال استمراری برای دلالت بر آینده استفاده نمی شود. مثل :

I think it’s raining. ( اشتباه است )  

I think it’s going to rain soon.   ( درست است )

 

6) همراه با فعل ( be ) از حال استمراری برای دلالت بر آینده استفاده نمی شود .  مثل :

 

Tatiana is going to be a major in the school tomorrow.

 

 

 

زمان حال کامل ( The present perfect Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که از گذشته شروع شده و تا حالادامه داشته و شاید تا آینده ادامه داشته باشد.

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : حال کامل هر فعل را با کمک (have & has) و قسمت سوم فعل مورد نظر می سازند یعنی به این صورت :

 

قسمت سوم فعل + (have & has)  + فاعل

                              افعال بی قاعده                                                       افعال با قاعده

I have visited                                                      I have gone

 

نکته :  اگر به افعال با قاعده (ed) یا (d) اضافه کنیم قسمت سوم فعل بدست می آید اما قسمت سوم افعال بی قاعده راباید حفظ کرد .

نکاتی در مورد زمان حال کامل :

1) برای بیان کاری که در گذشته در یک زمان نامشخص انجام شده می توان از این زمان استفاده کرد . مثل :

She has read that book.         آن کتاب را خوانده است.

 

2) برای بیان کاری که در گذشته در یک زمان نامشخص انجام شده و تا زمان حال ادامه داشته از این زمان استفاده می کنیم . این حالت بیشتر با since  همراه می باشد . مثل :

I have been sick since last week.      من از هفته قبل تا الان مریض بوده ام.

 

3) برای بیان مواردی که چندین بار اتفاق افتاده از این زمان استفاده می کنیم . مثل :

I have washed my car several times.

 

تغییرات در جملات زمان حال کامل : به دلیل وجود (have & has) تمام تغییرات به عهده آنها می باشد .

 

I have seen that film.

Have you seen that film?          ( سوالی )

No, I have not seen that book.         ( منفی )

 

نشانه های زمان حال کامل: هرگاه در جمله ای حرف اضافه مانند(since) به معنی ( از) و قید(ever since) به معنی ( تا بحال )بکار رفته باشد فعل آن جمله باید حال کامل باشد . مثل :

 

He has worked in Post office since 1984.

She married her coworker in1998 and has been happy ever since.

 

 

 

 

زمان حال کامل استمراری ( The present perfect continuous Tense )

برای بیان کاری است که در گذشته در یک زمان مشخص یا نامشخص شروع شده و تا زمان حال استمرار داشته است .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از حال کامل فعل بودن و شکل(ing) فعل اصلی می سازند یعنی به این صورت :

 

ing فعل +Been +  ( have & has ) + فاعل

He has been living.   

We have been sitting.

نکته : افعالی که حالت سکون دارند بهتر است با حال کامل استمراری بکار روند. برخی از این افعال عبارتند از :

Sleep              live              talk                listen                 sit               stand

تغییرات در جملات زمان حال کامل استمراری : به دلیل وجود ( have & has ) تمام تغییرات به عهده آنها می باشد . مثل :

You have been studying.

Have you been studying?     ( سوالی )

No, You have not been studying.     ( منفی )   

 

نشانه های زمان حال کامل استمراری : شناخت حالت کامل استمراری همانند حال کامل است با این تفاوت که زمان حال کامل در زمان حال که هم اکنون است کامل می شود اما حال کامل استمراری در زمان حال ادامه دارد و همان حروف اضافه وقیود در هردو بکار می رود . مثل :

 

She is lying on the bed now.  ( حال استمراری )

She has been lying there for two hours.        ( حال کامل استمراری )

برای دیدن ادامه مطالب به پست ادامه مطالب گرامری (قسمت دوم) در قسمت مطالب رجوع فرمایید. 
طبقه بندی: 'گرامر جامع انگلیسی،
[ دوشنبه 22 اسفند 1390 ] [ 04:52 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

  • خوشنویسان
  • بلاگ اسکای
  • ضایعات