تبلیغات
Gofteman-e Naslha Language Center

Gofteman-e Naslha Language Center
***به محفل گرم زبان خوش آمدید*** 
قالب وبلاگ
نویسندگان
گرامر  انگلیسی بخش ۲ فعل(الف)

بخش دوم

 

( فعل Verb )

 

تعریف : کلمه ای است که به انجام دادن کاری یا داشتن حالتی دلالت می کند . مثل :

He goes to school everyday.

 

فعل بر دو نوع است : لازم(Intransitive verb)  و متعدی  (Transitive verb)

 

1) فعل لازم : که احتیاج به مفعول ندارد و بدون آن معنی جمله کامل می شود . کلمه ای که بعد از فعل لازم ذکر می شود متمم یا مکمل( complement ) نامیده می شود . مثل :

 

I go to school.                           I can jump.                   She is a teacher.

 

در جملات بالا افعال ( is – can – jump – go ) لازم هستند و کلمات ( school & teacher ) متمم دو جمله می باشند .

 

2) فعل متعدی : فعلی است که بدون مفعول معنی جمله کامل نمی شود و یا به عبارت دیگر فعل نیاز به مفعول دارد . مثل :

She gave me a book.                     The cat caught the mouse.

 

در جملات بالا کلمات gave  caught-افعال متعدی هستند و کلمات (a book – me – the mouse)  مفعول های آنها می باشند .

زمان ها

(Tenses)

 

زمان در زبان انگلیسی به سه دسته بزرگ حال – گذشته – آینده تقسیم می شود و هر کدام از این سه دسته خود شامل چهار نوع است : ساده – استمراری – کامل و کامل استمراری می باشد.

چون در ساختن زمانها افعال معین یا کمکی نقش بزرگی دارند لذا ابتدا افعال معین و خواص آنها را توضیح می دهیم .

 

افعال معین (Auxiliary verbs)

 

این افعال را افعال مخصوص نیز می نامند زیرا طرز به کار بردن آنها در جملات با سایر افعال فرق دارد . اغلب این افعال ناقص هستند به این صورت که تمام قسمت های یک فعل معمولی را ندارند . بعضی از آنها در ساختمان زمان های اصلی به کار می روند . تمام این افعال با کلمه (Not) منفی می شوند و اگر آنها را در اول جمله به کار ببریم جمله سوالی خواهد شد . این افعال عبارتند از :

 

Am – is – are – was – were – have – has – had – do – does – did – will – would – shall – should – may – might – must – ought to – had better – would rather – can – could.

زمان گذشته کامل ( The past perfect Tense )

برای بیان کاری که در گذشته دور قبل از یک عمل دیگرکه انجام شده به کار می رود .

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از فعل (had) بعد از فاعل همراه با قسمت سوم فعل اصلی می سازند . یعنی به این صورت :

 

قسمت سوم فعل + Had  +  فاعل

I had gone.                   You had gone.               (she – he – it ) had gone.

 

نکته : گذشته کامل ( ماضی بعید ) را معمولا به تنهایی به کار نمی روند و آنرا با یک گذشته دیگر بیان می کنند و این جملات را با استفاده از کلمات ربط مانند :

(when – before – after – as soon as – by the time that)  با هم استفاده میکنند . مثل :

 

He had studied French before he went to the France.  

When she had brushed her teeth, she went to bed.

 

نکته : هرگاه اتفاقات در گذشته به ترتیب زمانی یعنی یکی پس از دیگری رخ دهد آنها را به صورت گذشته ساده بیان می کنیم اما اگر تقدم وتاخر داشته باشد اتفاق یا عملی را که تقدم دارد به صورت گذشته کامل بیان می شود و بقیه به صورت گذشته ساده می شود. مثل :

 

I had wanted to go to library before I went to school.

 

نکته : همراه با ( just & already ) از گذشته کامل استفاده می کنیم . مثل :

The film had already begun by the time we got to cinema.

 

تغییرات در جملات زمان گذشته کامل : برای سوال کردن جملات در این زمان( had ) را قبل از فاعل در ابتدا جمله بکار می بریم . و برای منفی کردن بعد از( had ) کلمه( not ) را اضافه می کنیم . مثل :

 

He had sent that letter.

Had he sent that letter?          ( سوالی )

No, he had not sent that letter.            ( منفی )

 

نشانه های زمان گذشته کامل :  با توجه به معنای جمله و وجود کلماتی مثل( just – already ) می توان به این زمان در جمله پی برد.

 

 

 

 

زمان گذشته کامل استمراری( The past perfect continuous Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که که در یک گذشته دور شروع شده و تا یک گذشته نزدیکتر استمرار داشته است .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را به کمک گذشته کامل فعل بودن همراه با شکلing هر فعل اصلی می سازند . یعنی به این صورت :

 

Ing فعل + been + had + فاعل

I had been waiting here for two hours.      

( she – he – it ) had been sitting.

 

تغییرات در جملات زمان گذشته کامل استمراری : برای سوال کردن اینگونه جملات کافی است که( had ) را فبل از فاعل در اول جمله به کارببریم . وبرای منفی کردن بعد از ( had ) کلمه( not ) را اضافه می کنیم . مثل :

They had been writing.

Had they been writing?            ( سوالی )

No, they had not been writing.              ( منفی )

 

نشانه های زمان گذشته کامل استمراری : نشانه های این زمان شبیه به نشانه های گذشته کامل است با این تفاوت که افعال در گذشته کامل استمراری حالت استمراری دارند و نیز گاهی زمان انجام کار ذکر می شود . مثل :

She had been waiting for me for a long time before I went to see him

زمان گذشته استمراری( The past continuous Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که در مدت زمان معین در زمان گذشته استمرار داشته است.

 

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از گذشته ساده فعل to be همراه با فعل اصلی (ing) دار به وجود می آید یعنی در جملات زمان حال استمراری به جای(am & is)از (was) و به جای (are) از (were) استفاده می کنیم . یعنی به این صورت :

 

ing فعل + (was & were) + فاعل

 

I was studying.         We were studying.        (she – he – it ) was studying.

 

نکته : بعضی ازافعال حالت استمرار ندارند پس با گذشته استمراری نیز بکار نمی روند .

نکته : هرگاه در جمله زمان وقوع کاری را در گذشته با حروف اضافه مثل (at) بیان شود آن جمله به صورت گذشته استمراری بیان می شود . مثل :

At this time last night, he was working hard.

 

نکته : هرگاه تعداد دفعات درجله ذکر شود زمان گذشته ساده را به جای گذشته استمراری بکار می بریم .

I studied this book several times.

 

تغییرات در جملات زمان گذشته استمراری : برای سوالی کردن جملات زمان گذشته استمراری را در اول جمله قبل از فاعل می آوریم . برای منفی کردن کافی است (not) را به were) و (was اضافه کنیم .مثل :

He was coming.

Was he coming?         ( سوالی )

No, he was not coming.          ( منفی )

 

نشانه های زمان گذشته استمراری : جملات گذشته استمراری بیشتر اوقات با یک جلمه زمان گذشته ساده به وسیله یک کلمه ربطی مثل( when – while – as – just as ) بکار می روند .  یعنی به این ترتیب :

        

     گذشته استمراری While/as گذشته ساده    و یا    گذشته ساده When  گذشته استمرای

 مثل :

She was feeling better when the doctor arrived.

Your letter came just as I was coming the house.

گرامر  انگلیسی بخش ۲ فعل(ب)

زمان گذشته

 

زمان گذشته ساده ( The simple past Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که در زمان گذشته شروع و تمام شده با شد .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : با اضافه کردن ed به آخر فعل زمان حال ساده این زمان به دست می آید . مثل :

I talked                             you talked                     ( he – she – it ) talked

We talked                         you talked                             they   talked

 

نکاتی در مورد زمان گذشته ساده :

1) افعال با قاعده به افعالی گفته می شود که با اضافه کردن ed یا d به فعل گذشته تبدیل می شوند . مثل :

Work                 worked                                    like                  liked

 

اما افعال بی قاعده به افعالی گفته می شود که با اضافه کردن ed یاd به فعل گذشته تبدیل نم شوند و با یک روش خاص تبدیل صورت می گیرد که باید آنرا حفظ کرد . مثل :

Come              came           fell               felt                 find                  found

 

2) برای افعالی که به (y) ختم می شوند و قبل از آن یکی از حروف بی صدا وجود داشته باشد در زمان گذشته ساده (y) به(i) تبدیل می شود و بعد از آن (ed) را اضافه می کنیم . مثل :

Cry                  cried                                         study                  studied

 

3) اگر جملات زمان گذشته ساده دارای بیش از دو فعل اصلی بود فقط اولین فعل به گذشته تبدیل می شود و دیگر افعال بدون تغییر باقی می مانند . مثل :

I had to go.      من مجبور بودم بروم.

 

و اگر جملات زمان گذشته ساده دارای افعال کمکی بودند فقط آنها به گذشته تبدیل می شوند . مثل :

He could tell him the news.         او می توانست خبر را به او بدهد.

 

تغییرات در جملات زمان گذشته ساده :

اگر در این جملات افعال کمکی نظیر(could – might – was – were) باشد همه تغییرات مثل سوالی کردن یا منفی کردن بر عهده افعال کمکی می باشد در غیر این صورت تغییرات به عهده did می باشد. مثل :

She could tell the story.

Could she tell the story?        ( سوالی )

No, she couldn’t tell the story.          ( منفی )

اگر فعل کمکی نباشد :

He wanted that car.

Did he want that car?          ( سوالی )

No, he didn’t want that car.              (منفی ) 

 

نشانه های زمان گذشته ساده : با توجه به قیود استفاده شده می توان این زمان را تشخیص داد که عبارتند از :

1) last + قید زمان             last day          2) طول زمان  + ago         five days ago

3) yesterday  ( دیروز )                          4) the other day   ( چند روز پیش )

 

برای دیدن ادامه مطالب به گزینه ادامه مطالب گرامری(قسمت سوم) مراجعه  فرمایید.
 
طبقه بندی: 'گرامر جامع انگلیسی،
[ چهارشنبه 24 اسفند 1390 ] [ 03:59 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

  • خوشنویسان
  • بلاگ اسکای
  • ضایعات