تبلیغات
Gofteman-e Naslha Language Center

Gofteman-e Naslha Language Center
***به محفل گرم زبان خوش آمدید*** 
قالب وبلاگ
نویسندگان
گرامر  انگلیسی بخش ۲ فعل(ج)
زمان آینده

 

زمان آینده ساده ( The simple future Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری میکند که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر قول و تصمیم را نشان می دهد.

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با اضافه کردن افعال کمکی( shall – will )   به جملات زمان حال ساده به دست می آید . مثل :

I (shall) will go.              You will go.              ( she – he – it ) will go.

 

نکته : برای اول شخص مفرد و جمع از(shall)  که به معنی اراده و قول می باشد استفاده می کنیم و برای سایر اشخاص از(will) به همان معنی استفاده می کنیم اما اگر (shall) را برای سایر اشخاص استفاده کنیم نشان می دهد که کاری درآینده انجام خواهد شد که به میل و اراده شخص نخواهد بود .

 

نکته : راه دیگر برای بیان آینده استفاده از( to be + going to ) به جای ( will ) می باشد و به دو صورت می باشد :

 

1) از ( to be + going to ) برای بیان انجام کاری در آینده است که ما در مورد آن اطمینان داریم. مثل :

Look at the dark cloud in the sky, it’s going to rain.

 

 2) برای بیان انجام کاری استفاده می شود که در آینده نزدیک صورت می پذیرد . مثل :

Helena bought five notebooks and she is going to write her homework tonight.

 

نکته : اگر در مورد انجام کاری  تصمیم قبلی داشته باشیم از( to be + going to ) استفاده می کنیم اما چنانچه در حین صحبت کردن تصمیم بگیریم از(will)استفاده می کنیم . مثل :

 

Helena bought five notebooks and she is going to write her homework tonight.

It’s too late, I will take a taxi.

 

نکته : برای بیان قصدی در مورد افعال( go – come ) از( to be + going to ) استفاده نمی کنیم ولی از حال استمراری این افعال استفاده می کنیم . مثل :

He is going to class tomorrow.

تغییرات در جملات زمان آینده ساده : برای سوالی کردن این جملات کافی است افعال کمکی           shall  یا    willرا در اول جمله قبل از فاعل بکار بریم وبرای منفی کردن کلمه( not ) را بعد از این افعال اضافه کنیم . مثل :

I (shall) will go.

(Shall) will I go?            ( سوالی )

No, I (shall) will not go.              ( منفی )

 

نشانه های زمان آینده ساده : عبارتند از :

Next + قید زمان                  Next day

In + طول زمان                    In five days

Soon              ( به زودی )

Tomorrow       ( فردا )

 

 

 

 

زمان آینده استمراری( The future continuous Tense )

برای بیان کاری که در زمان آینده ایتمرار داشته با شد از این زمان استفاده می شود .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از آینده ساده فعل( to be ) و شکل(ing) هر فعلی بکار می برند . یعنی به این صورت :

ing  فعل + Be + will  + فاعل

 

I will be working.     You will be waiting.   (He – she) will be watching TV.

 

نکته : این زمان همراه با کلماتی مانند( if & when ) همراه با زمان حال ساده استفاده می شود . مثل :

He will be watching TV when you come.

 

نکته : برای بیان انجام فعالیتها و برنامه هایی که برنامه ریزی قبلی داشته اند می توانیم از این زمان استفاده کنیم.

I will be seeing my brother on Monday.

 

تغییرات در جملات زمان آینده استمراری : برای سوالی کردن کافی است (shall) یا (will) را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار دهیم . و برای منفی کردن کلمه (not) را بعد از (shall) یا (will) قرار می دهیم . مثل :

 

He will be coming in two hours.

Will he be coming in two hours?           ( سوالی )

No, he will not be coming in two hours.             ( منفی )

 

 

 

 

زمان آینده کامل ( The future perfect Tense )

این زمان دلالت بر انجام کاری می کند که در یک زمان تعیین شده در آینده پایان می یابد و تکمیل می شود.

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از آینده ساده فعل(have) و قسمت سوم فعل اصلی به وجود می آید . یعنی به این صورت :

 

قسمت سوم فعل + Will have + فاعل

 

I will have seen.   You will have written.    (she – he – it) will have gone.

 

نکته : آینده کامل بیشتر اوقات با قید هایی همراه است در فارسی به معنی ( تا ) می باشد. یعنی به این صورت :

 

In + طول زمان 

      He will have gone in two hours.

By + قید زمان

      By the next September 10, he will have finished his course.

By the time + جمله

      By the time you arrive, I shall have finished my work.

 

 

نکته :  کلماتی مانند(before – when) نیز که با زمان حال همراه می باشند با این زمان بکار می روند . مثل :

He will have seen every show in city before he leaves.

 

تغییرات در جملات زمان آینده کامل : برای سوالی کردن کافی است (shall) یا (will) را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار دهیم . و برای منفی کردن کلمه (not) را بعد از(shall) یا (will) اضافه کنیم .

مثل :

He will have finished his work by tomorrow.                                         

Will he have finished his work by tomorrow?        ( سوالی )

No, he will not have finished his work by tomorrow.             ( منفی )

 

 

 

زمان آینده کامل استمراری ( The future perfect continuous Tense )

این زمان دلالت بر انجام می کند که در آینده قبل از زمان تعیین شده شروع وتا بعد از آن ادامه خواهد داشت .

چگونگی ساخت این زمان در زبان انگلیسی : این زمان را با استفاده از آینده کامل فعل (to be) و شکل (ing) هر فعلی درست می کنند . یعنی به این صورت :

 

ing فعل + Will have been + فاعل

 

I will have been teaching.          You will have been working.

(she- he- it) will been listening.

 

نکته :  همانند دیگر زمان های استمراری  فعل های حالت را در زمان آینده کامل استمراری استفاده نمی کنیم .

 

تغییرات در جملات زمان آینده کامل استمراری : برای سوالی کردن کافی است (shall) یا (will) را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار دهیم  و برای منفی کردن کلمه (not) را بعد از(shall) یا (will) اضافه کنیم . مثل :

 

You ‘ll have been working in office for two years by next month.

Will you have been working in office for two years by next month?( سوالی)

No, you will not have been working in office for two years by next month  .(     منفی)

 

 نشانه های زمان آینده کامل استمراری : اکثر جملات در این زمان به این صورت می باشند :

 

قید زمان + by + طول زمان + for + جمله

بعضی از صفات از فعل ساخته می شوند:       

                                        صفت                                                 فعل

Receive  دریافت کردن                          Receptive پذیرنده

Believe باور کردن                               Believable باور کردنی

Run       دویدن                                     Running روان

 

 

 

 

اقسام صفات    ( Kind of Adjectives )

صفات در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می شوند .

 

1) صفات کیفی یا توصیفی Adjective of quality     

2) صفات کمی یا مقداری Adjective of quantity   

3) صفات اختصاصی        Distinctive Adjectives

 

صفات اختصاصی شامل :

الف ) صفات ملکی Possessive adjectives      مثل:

My – your – his – her – its – their

ب ) صفات تاکیدی  Emphasizing adjectives  مثل:

Own – very -  

ج )  صفات اشاره  Demonstrative adjectives   مثل:

This – that – these – those  

د ) صفات استفهامی Interrogative adjectives    مثل:

Which – what

 

1) صفات توصیفی: صفاتی هستند که چگونگی اسم را بیان میکنند. مثل:

 Good – Bad – Large – Red

 

2) صفات کمی : این صفات تعداد و مقدار اسم را بیان می کنند و به دو دسته معین و نا معین تقسیم می شوند

الف ) صفات کمی معین Definite : عبارتند از 1 ) اعداد اصلی یا معمولی One – two – three  2 ) اعداد ترتیبی مثل : First – Second – Third

 3 ) کلماتی مثل : دو برابر Doubleو سه جزئی Triple و چهار برابر Fourfold 

ب ) صفات کمی نا معین Indefinite: این صفات عبارتند از :

Some – Any - Many – Much – A few – A little – A lot of - …  

 

چند نکته در باره صفات نا معین :

1 )  Some در جملات مثبت و با اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش و با فعل جمع و مفرد و جملات سوالی  به کار می رود . مثل:

There is some tea in the teapot.

مقداری چای در قوری هست .

There are some books on the table.

تعدادی کتاب روی میز است  .

Can you give me some more information?

می توانید اطلاعات بیشتری به من بدهید ؟

2 )  Any  در جملات منفی و سوالی و با اسامی قابل شمارش جمع و غیر قابل شمارش و همچنین در جملاتی که با شک و تردید همراه باشد با قید هایی مانند . بندرت – به زحمت – به کار می روند. مثل :

There is not any water in the river.

در رود خانه آبی وجود ندارد .

There are not any books on the desk.

کتابی روی میز نیست .

There is hardly any bread in the house.

در خانه به زحمت نانی وجود دارد .

Do you have any money?

آیا پولی دارید ؟

 

نکته : Any همچنین در جملات مثبت به معنی ( هر ) به کار می رود مثل :

You can take any book you like.

هر کتابی که دوست دارید می توانید بردارید .

 

3) Much فقط با اسامی غیرقابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت و منفی و سوالی به کار می رود  مثل :

He has not much money.

او پول زیادی ندارد .

Has she got much money?

آیا او پول زیادی دارد ؟

 

4 ) Many فقط با اسامی قابل شمارش و با فعل جمع همراه است و در جملات مثبت و منفی و سوالی به کار می رود مثل :

There were not many people at the seaside.

در کنار دریا مردمان زیادی نبودند .

Were there many people at the seaside?

آیا در کنار دریا مردمان زیادی بودند ؟

 

5 ) Few  با اسامی قابل شمارش به کار می رود و متضاد Many  هست و عدم یا نبود چیزهایی یا اشخاصی را می رساند . و همیشه با اسم و فعل جمع همراه است . مثل :

There were few children at the party.

در مهمانی تعداد بچه خیلی کم بود .

 

6 )  Little  با اسامی غیر قابل شمارش و با اسم و فعل مفرد به کار می رود و عدم وجود چیزی را می رساند . مثل :

There is little water in the river.

آب در رود خانه کم است .

 

7 ) A few ( چند تا ) با اسامی قابل شمارش و فعل جمع به کار می رود و وجود چند چیز  یا چند شخص را می رساند . ( حتی اگر تعداد آن  کمی باشند ) مثل :

He has a few friends in this city.

او در این شهر چند نفر دوست دارد .

 

8 ) A little ( کمی ) با اسامی غیر قابل شمارش و با فعل مفرد به کار می رود  و وجود مقدار چیزی را می رساند ( حتی اگر مقدار آن کم باشد )  مثل :

He has a little money in his packet.

او مقداری پول در کیفش دارد .

9) Enough (کافی) با اسامی قابل شمارش (جمع) و غیر قابل شمارش (مفرد) بکار می رود و قبل و بعد از اسم نیز نوشته می شود. مثل :

There is enough food for everybody.

برای همه غذای کافی وجود دارد .

 

10) Neither & Either این دو کلمه مفرد هستند و با فعل مفرد بکار می روند و صفت و ضمیر می باشند .

Either of these two boys knows English well.

هر کدام از این دو پسر به خوبی انگلیسی را به خوبی می دانند .

 

 Either با or و neither با nor همراه است و هر دو با فعل مثبت بکار برده می شوند.  مثل :

 

He speaks either English or French.

هم انگلیسی و هم فرانسه صحبت می کند .

He speaks neither English nor French.

نه انگلیسی و نه فرانسه حرف می زند .

 

11) Each & Every هر دو با فعل مفرد همراهند . Each  به معنی (هرکدام) یکی از دو چیز یا دو شخص و یا یکی از چند چیز و یا چند شخص در جمله بکار برده می شوند. اما Every هرگز بین دو چیز یا دو شخص بکار نمی رود و همیشه برای بیش از دو چیز یا دو شخص بکار می رود .

 

نکته : Each ضمیر نیز می باشد ولی Every همیشه صفت است . مثل :

 

Each one of the two boys was wrong.

یکی از دو پسر در اشتباه بود .

She read every book of library.

او همه کتابهای کتابخانه را خواند .


برای دیدن ادامه مطالب به قسمت ادامه مطالب گرامری(قسمت چهارم) رجوع کنید
 
طبقه بندی: 'گرامر جامع انگلیسی،
[ چهارشنبه 24 اسفند 1390 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

  • خوشنویسان
  • بلاگ اسکای
  • ضایعات