تبلیغات
Gofteman-e Naslha Language Center

Gofteman-e Naslha Language Center
***به محفل گرم زبان خوش آمدید*** 
قالب وبلاگ
نویسندگان

بخش چهارم

 

( صفت Adjective )

 

تعریف : صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند . مثل :

She has a nice car.          We have a large  garden.

 

در جملات بالا Large & nice  صفت هستند و به ترتیب اسم های garden & car را توصیف می کنند.

 محل قرار گرفتن صفت :

به طور معمول همیشه قبل از اسم قرار می گیرند ولی وقتی صفت به صورت تاکید باشد در اول جمله ذکر می شود . مثل :

A beautiful flower    گل زیبا                   A heavy box یک جعبه سنگین  

در حالت تاکید

Brave he may be, but he is not a good soldier.

ممکن است شجاع باشد ولی سرباز خوبی نیست .

 

 محل قرار گرفتن چند صفت برای یک اسم :

وقتی دو یا چند صفت یک اسم را توصیف می کنید صفتی که از همه واقعی تر و نزدیکتر به اسم با شد در جلوی اسم قرار می گیرد و بقیه صفات (صفات نظری) نسبت به یکد یگر به ترتیب قرار می گیرند . مثل :

Three beautiful young girls. سه دختر جوان زیبا

 

در جمله بالا صفتYoung  از صفات دیگر واقعی تر است زیرا جوانی را کسی نمی تواند انکار کند در حال که زیبایی نسبی است .

 

محل قرار گرفتن صفات متفاوت برای یک اسم :

در یک جمله انگلیسی صفات اشاره مانند( This – that – these – those )  قبل از صفات دیگر قرار می گیرند.

مثل:

This high stone building این ساختمان بلند سنگی

That tall handsome fellow آن شخص قد بلند خوش قیافه

 

نکته : گاهی اوقات ممکن است بیش از یک صفت واقعی قبل از یک اسم به کار رود در این صورت از الگوی زیر برای چینش صفات استفاده می کنیم . (به ترتیب از چپ به راست)

 

اسم+هدف+نوع+جنس+ملیت+صفتing/ed  +رنگ+قدمت(سن)+شکل+کیفیت فیزیکی+اندازه+صفت نظری         (1)           (2)        (3)           (4)      (5)        (6)        (7)             (8)   (9)   (10) (11) (12)

مثل :

An old plastic container(5        9       12)

A hard red ball  (3        6        12)

 

نکته : صفات ملکی نیز قبل از سایر صفات قرار می گیرند . مثل :

My beautiful large garden .

نکته : بعد از صفات اشاره و ملکی صفات کمی قرار می گیرند . مثل :

Her two older brothers                          Those three young boys

 

نکته : کلمات ( all – both)  که در دسته صفات کمی هستند جلو تر از صفات ملکی قرار می گیرند چون این دو صفت کلمات تاکیدی هستند . مثل :

Both my eyes                                       All his books

 

طرز ساخت صفت از اسم :

بیشتر صفات با افزودن پسوند های زیر در آخر اسم ساخته می شوند . عبارتند از :

Ful – less – some – ish – y – en – ern – ly – ous – able – ible – ed – like

مثال برای هر کدام :      

                                   صفت                                                  اسم

(ful)

                   Sin   گناه                                                    Sinful گناه کار    

                  Harm آسیب                                               Harmful مضر

(Less)

                  Hat  کلاه                                                  Hatless بی کلاه

                  Help کمک                                                 Helpless بی کمک

(Some)

                  Trouble زحمت                                         Troublesome پر زحمت

                  Burden  بار                                              Burdensome سنگین

(Ish)

                  Child  بچه                                                Childish بچگانه

                  Boy پسر                                                   Boyish پسرانه

(Y)

                  Sun  خورشید                                             Sunny آفتابی

                  Cloud  ابر                                                Cloudy ابری

(En)

                  Gold طلا                                                 Golden طلائی

                  Wood  چوب                                            Wooden چوبی

(Ern)

                 West  مغرب                                             Western غربی

                  East  مشرق                                               Eastern شرقی

(Ly)

                 King شاه                                                   Kingly شاهانه

                 Friend دوست                                             Friendly دوستانه

(Ous)

                Glory شکوه                                                Glorious باشکوه

                Courage جسارت                                        Courageous شجاع

(Able)

                Comfort آسایش                                         Comfortable راحت

                Misery  بد بختی                                         Miserable بدبخت

                                                         (Ed)

                 Money پول                                                Moneyed پول دار  

                Talent استعداد                                             Talented بااستعداد

 

(Like)

                 God خدا                                                   Godlike خدا پسندانه   

                  Star ستاره                                                 Star like مثل ستاره  

                                      

   

بعضی از صفات از فعل ساخته می شوند:       

                                        صفت                                                 فعل

Receive  دریافت کردن                          Receptive پذیرنده

Believe باور کردن                               Believable باور کردنی

Run       دویدن                                     Running روان

 

گرامر زبان انگلیسی(بخش ۴ صفت)

مقایسه صفات Comparison of Adjectives

 

 صفات از لحاظ برتری به سه دسته تقسیم می شوند :

1) صفت ساده یا مطلق Positive degree 

2) صفت تفضیلی (مقایسه ای) Comparative degree 

3) صفت عالی Superlative degree

 

1)      صفت ساده کلمه ای است که فقط اسمی را توصیف می کند .

         Bad – Good – large - Small 

 

2)      صفت تفضیلی برتری چیزی یا شخصی را از چیزی یا شخص دیگر بیان می کند .

   He is younger than I.

3)      صفت عالی برتری شخص یا چیزی را از اشخاص و اشیا دیگر بیان می کند.           

   Helena is the youngest girl in our family.

 

طرز ساخت صفات تفضیلی و عالی از صفات مطلق (ساده) :  

 

الف ) تمام صفات یک بخشی با er به صفات تفضیلی و با est   به  صفات عالی تبدیل می شوند.

Tall                    قد بلند          taller                         tallest   

Short              کوتاه               shorter                       shortest

Long            بلند                   longer                        longest

 

با افزودن پسوند های   er و  est  به آخر بعضی از صفات تغییراتی در آنها داده می شود .

 

1 ) صفاتی که به  (e )  ساکن ختم می شوند وقتی  er  و  est  به آنها افزوده می شود  ( e )   ساکن حذف می شود.

Large                                 larger                               largest

Fine                                   finer                                 finest

Brave                                 braver                              bravest

2 ) صفاتی که به حرف  ( y)   ختم می شوند بر دو نوعند

 

الف ) اگر قبل از حرف ( y )  یک حرف صدادار باشد با با افزودن  er و    est   تغییری در انها داده نمی شود .

Gay          خوشحال             gayer                                gayest

Coy      محجوب                  coyer                                coyest

 

ب ) اگر قبل از   ( y )  حروف بی صدا باشد  ( y )  را به  ( i  )  تبدیل نموده و  er و   est  را به آن اضافه  می کنیم .

Easy                                   easier                             easiest

Happy                               happier                           happiest

 

3 ) صفات یک بخشی که مختوم به یک حرف بی صدا بوده با افزودن  er  و est   حروف بی صدای آخر را تکرار می کنیم .  مثل :

Hot                                      hotter                           hottest

 

 نکته : صفات دو بخشی که به حروف    er – le – y – ow -  ختم می شوند . با er  و est    تبدیل به صفات تفضیلی و عالی می شوند .

Clever                                cleverer                         cleverest 

Narrow                              narrower                       narrowest 

 

 ولی اگر به این حروف ختم نشوند با    more  تفضیلی  و با   most  به صفات عالی تبدیل می شوند . این دو کلمه قبل از صفت بکار می روند .

Useful                              more useful                   most useful

Pleasant                           more pleasant               most pleasant

 

 صفات بی قاعده :

صفاتی هستند که قانون خاصی برای آنها وجود ندارد .  مثل :

           

         صفت عالی                        صفت تفضیلی                          صفت ساده

      Good                                  Better                            Best

       Bad                                    Worse                          Worst

       Little                                  Less                             Least

     Much & Many                     More                            Most

      Up                                      Upper                           Uppermost 

       Near                                  Nearer                           Nearest  

      Far                                     Farther                          Farthest

      Out                                    Outer                            Outmost

     

نکته : بعد از صفات و قیدهای تفضیلی کلمه  Than  و بعد از صفات عالی حرف اضافه  (of)  بکار برده می شود . و در جلوی صفات عالی حرف تعریف  (the)  قرار می گیرد . مثل :

He is older than his brother.

او از برادرش بزرگتر است.

January is the coldest month of the year.

ژانویه سرد ترین ماه سال است.

 

مقایسه صفات از نظر برتری و پستی – برابری و نا برابری :

الف ) کلمه    more  در اول صفات ساده قرار می گیرد . و برتری آن صفت را از صفت دیگر  بیان می کند . اگر به جای   more  از  less  که متضاد آن است استفاده کنیم  قبل از صفت قرار می گیرد . و پستی آن را از صفت دیگر بیان می کند . مثل :

 

She is more beautiful than her sister .  ( برتری )

She is less beautiful  than her sister .       ( پستی )

 

ب ) هر گاه بخواهند دو صفت یا قید  را از نظر برابری با هم مقایسه کنند اگر مساوی باشند  آن صفت یا قید را بین   as …… as  قرار میدهند و اگر نا مساوی بودند آن را بین   so…….as  با یک فعل منفی قرار می دهند .  مثل :

Mina is as old as her sister.

مینا همسن خواهرش است.

Ali is as tall as my brother.

علی هم قد برادر من است.

This room is not so large as the other room.

این اطاق به بزرگی آن یکی نیست.

She doesn’t work so hard as her brother.

او به سختی برادرش کار نمی کند.

ج ) اگر دو اسم را از لحاظ برابری با هم مقایسه کنیم آن را بین The same………as قرار می دهیم . مثل :

Jack is the same age as Mike.

جک همسن مایک است.

نکته : در مکالمات روزانه اغلب به جای  so…..as از as….as با فعل منفی استفاده می کنیم . مثل :

He is not as tall as his brother.

Much & Very (خیلی) :

Very با صفات ساده و قید های ساده و Much  با صفات تفضیلی بکار می رود . مثل :

The weather is very cold today.

امروز هوا خیلی سرد است.

Helena is much more beautiful than her sister.

هلنا خیلی از خواهرش زیباتر است.

Good & Well :

Good صفت است و اسم را توصیف می کند ولی  Well قید است و فعل را توصیف می کند. مثل :

He is a good boy.

او پسر خوبی است.

She does her work well.

او کارش را به خوبی انجام می دهد.

 
طبقه بندی: 'گرامر جامع انگلیسی،
[ پنجشنبه 25 اسفند 1390 ] [ 10:09 ق.ظ ] [ Ghasem Kouchaki ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

  • خوشنویسان
  • بلاگ اسکای
  • ضایعات